Lijm voor lijmpistool

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VOLGENS RICHTLIJN 91/155/EEG

Lijm voor lijmpistool

1. Identificatie van het product en de vennootschap

1.1 Productnaam en -type : lijm

1.2 Vennootschap : Dhondt Hobby Products, Opstalstraat 32-34, BE-8792 Desselgem

Tel. : +32 56 712197 Mail : sales@dhondthobby.com

1.3 Antigifcentrum België : 070/245.245                   Wereldwijd : + 32 70 245 245

2. Samenstelling

Productnaam

CAS Nummer

Percentage

Ethyleen-vinyl acetate polyemeer

24937-78-8

65 %

Hydrocarbon resin

68132-00-3

35%

3. Gevaren

3.1 Algemeen : brandwonden kunnen voorkomen van het contact met het gesmolten product

3.2 Gezondheidsgevaren : brandwonden (contact met het gesmolten materiaal), alsook gezwollen huid en blaren. Zie punt 7 en 11 voor meer info.


4. Eerste hulp maatregelen

Oogcontact : onmogelijk bij normaal gebruik. Bij blootstelling aan vluchtige stoffen, vrijgekomen tijdens het smeltproces, de ogen overvloedig spoelen met water. Contacteer een dokter

Huidcontact : Probeer niet om de lijm te verwijderen. Laat brandwonden behandelen door een arts.

Inademing : bij klachten of symptomen : breng de persoon in de frisse lucht. Bij verdere klachten raadpleeg een arts.

Inslikken : onmogelijk bij normaal gebruik

5.Blusmaatregelen

Vlampunt : niet van toepassing

Onderste explosiegrens : niet van toepassing

Bovenste explosiegrens : niet van toepassing

Ontvlambaarheid : niet van toepassing

Brandbestrijding : water, carbondioxyde, door chemisch product, gewoon schuim

Verbrandingsproduct van brand : Carbon monoxide en carbon dioxyde, giftige dampen, gassen of deeltjes

Procedures : draag beschermkledij incl. helm, ademhalingsapp., gezichtsmasker, bescherming van het hoofd.

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen

6.1 persoonlijke voorzorgen : zie punt 8

6.2 morsen : verzamel het gemorste materiaal

7. Stockage en behandeling

7.1 Stockage : stockeer bij kamertemperatuur

7.2 Behandeling : Blootstelling aan dit materiaal bij normale stockage en behandeling geven geen aanleiding tot significante gezondheidsproblemen. Echter, onder normale omstandigheden, bvb bij slijpen of verwarmen kan dit product rook of dampen vrijgeven. Dit kan leiden tot irritatie of één van de andere opgegeven gezondheidsklachten. Gebruik in een voldoende verluchte kamer.

8.Blootstelling / persoonlijke bescherming

8.1 Blootstellingsgrens : niet gereglementeerd

8.2 Persoonlijke bescherming :

Oogbescherming : vermijd oogcontact met de dampen. Draag een ongeventileerde bril.

Handbescherming : vermijd contact met de hete lijm. Draag gepaste handschoenen.

Huidbescherming : geen speciale vereisten

Adembescherming : langduring inademen van dampen vermijden. Voorzie gepaste ventilatie.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Fysische staat : wasachtige vaste stof in staaf, geurloos, gesmolten staat : harsachtige geur.

Geurdrempel : geen gegevens aanwezig

pH : niet van toepassing

Kookpunt : ontleding

Smeltpunt : > 80°C

Dampdruk : niet van toepassing

Oplosbaarheid in water : niet

Verdelingscoëfficiënt : geen gegevens beschikbaar

Soortelijk gewicht : 0,95 (water = 1)

Dampdichtheid : niet van toepassing

Verdampingssnelheid : niet van toepassing

Viscositeit : niet van toepassing

10. Stabiliteit en reactiviteit

Stabiltiteit en reactiviteit : stabiel

Te vermijden omstandigheden : geen bekend

Onverenigbaarheden : niet van toepassing

Gevaarlijke afbraakproducten : carbon monoxyde en carbon dioxyde, giftige dampen, gassen of deeltjes.

Gevaarlijke polymerisatie : zal niet optreden

11. Toxicologische informatie

Acute toxiteit : orl-rat LD 50 : > 2500 mg/kg

Sensibilisatie informatie : geen gegevens

Kankerverwekkendheid : geen gegevens

Mutageniteit : geen gegevens

Effecten op de voortplanting : geen gegevens

Andere effecten en informatie : blootstelling aan dit materiaal bij normale opslag en handeling zal geen nadelige gezondheidseffecten veroorzaken. Maar gebruik het product wel in een goed geventileerde ruimte.


12. Ecologische informatie

Ecotoxiteit : geen gegevens

13. Verwijdering

Het afval aanbieden in een stortplaats. Voor grotere hoeveelheden : verbranden in een industriële installatie.

14. Transport informatie

ADR : niet gereglementeerd

 

Dit product moet opgeslagen, gehanteerd en gebruikt worden volgens de correcte praktijken voor bedrijfshygiëne en conform de plaatselijke reglementeringen. De informatie op deze pagina's is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en hebben als doel onze producten te beschrijven in het kader van de veiligheidseisen. Bijgevolg kunnen ze niet beschouwd worden als een waarborg voor de specifieke eigenschappen.