Crea Verre

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VOLGENS RICHTLIJN 91/155/EEG

CERA VERRE

1. Identificatie van het chemische product en van de vennootschap

 

1.1 Productnaam : CREA VERRE 

1.2 Producttype: VERNIS – LIJM

 

1.2 Vennootschap: DHONDT HOBBY PRODUCTS bvba,  Opstalstraat 32, BE 8792 DESSELGEM

                               Tel. : +32 56 712 197                         Mail : info@dhondthobby.com

 

1.3 Antigifcentrum België : 070/245.245

                Internationaal : + 32 70 245245

 

2. Samenstelling/informatie over de bestanddelen

Waterig acrylaat polymeer : 85 - 95 % concentratie

Hulpmiddelen : 3 - 5 % concentratie

 

 

3. Identificatie van gevaren

3.1 Fysieke en chemische gevaren: Thermische ontbinding in ontvlambare en  schadelijke producten.      3.2 Gevaar voor de gezondheid : Irriterend voor de huid. 

 

4.Eerste-hulp-maatregelen 

4.1 Contact met de huid : Wassen met water en zeep.  Bij blijvende irritatie, medische hulp inroepen.  

4.2 Contact met de ogen : Onmiddellijk overvloedig en langdurig spoelen met water. Een oogarts raadplegen bij aanhoudende irritatie.   

4.3 Inademing : In geval van problemen, het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Zuurstof geven of kunstmatige ademhaling toepassen indien nodig. Een arts raadplegen. 

4.4 Inslikken : Niet laten braken.  Zo snel mogelijk de mond spoelen. Een arts raadplegen.
5. Brandbestrijding : het product zelf is niet brandbaar.  

5.1 Geschikte blusmiddelen : Verneveld water, schuim, droge chemische producten, koolstofdioxide.

5.2 Bijzondere gevaren : Thermische ontbinding in ontvlambare en schadelijke producten.   5.3 Speciale beschermingsapparatuur voor de brandbestrijders : In geval van brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen.   5.3 Speciale beschermingsapparatuur voor de brandbestrijders : In geval van brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen.

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijjkomen.  

6.1 Maatregelen ter bescherming van het milieu : Vermijd dat het product in afvoeren terechtkomt (gevaar voor verstopping door neerslaan van het polymeer).

6.2 Schoonmaakmethoden : Recuperatie: Overpompen in een inert noodreservoir. Na de schoonmaak, de sporen wegspoelen met water. Verwijdering: Het product verwijderen door verbranding.

7. Hantering en opslag

7.1 Hantering : Technische maatregelen/Voorzorgsmaatregelen: Oogdouches voorzien.    7.2 Opslag : Technische maatregelen/Opslag-:   Bewaren op een goed geventileerde plaats.  Omstandigheden       Beschermen tegen warmte.  Opslaan in een vorstvrije ruimte. Bewaren bij temperaturen tussen de 10 en 40°C. De verpakking goed gesloten houden. Een opvangbakje voorzien. 7.3 Verpakkingsmateriaal : Te vermijden materialen: polyethyleen, glas, roestvrij staal.

8. Beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming :
 

8.1 Blootstelling :  Het product is in normale gebruiksomstandigheden niet gevaarlijk. Niettemin dient de gebruiker de risico’s te evalueren in functie van zijn specifieke gebruiksomstandigheden. Zie ook sectie 7.1.    Vermijd herhaaldelijke huidcontact.     8.2 Persoonlijke beschermingsapparatuur : Ademhalingsbescherming: niet van toepassing.  Handbescherming: PVC-handschoenen 

Oogbescherming: veiligheidsbril of gelaatsscherm . Huidbescherming: niet van toepassing  

 

9. Fysische en chemische eigenschappen :

Aggregatietoestand : vloeibaar

 

Kleur : melkachtige emulsie

 

Geur : kenmerkend

 

Kooktemperatuur : 100°C

 

Vlampunt : geen

 

Zelfontbranding : /

 

Explosiegevaar : /

 

Explosiegrens : geen

 

Dichtheid : ± 1,1 g/cm³

 

Oplosbaarheid in water : mengbaar (20°C)

 

Viscositeit bij 20°C : ± 8.000 mPas

 

pH : ongeveer 7 - 8

10.Stabiliteit en reactiviteit 

10.1 Algemene informatie : Er zijn geen gevaarlijke reacties bekend als de voorschriften voor hantering en opslag nageleefd worden.   

10.2 Te vermijden omstandigheden : Niet blootstellen aan temperaturen boven de   40°C. 10.3 Gevaarlijke ontbindingsproducten : Thermische ontbinding in ontvlambare en  schadelijke producten

11.Toxicologische informatie

 

11.1 Algemene informatie : Op basis van onze huidige kennis zijn er geen gegevens beschikbaar.

11.2 Plaatselijke effecten :  Contact met de huid: Irriterend voor de huid bij langdurig contact. Contact met de ogen: Irriterend bij rechtstreeks contact

 

12. Milieu-informatie

Op basis van onze huidige kennis zijn er geen gegevens beschikbaar. Niet in de grond of water laten dringen. Verdunnen alvorens af te voeren naar een waterzuiveringsstation. Milieuverontreiniging is niet mogelijk als het product gehanteerd en gebruikt wordt volgens de regels van de kunst.

 

13. Opmerkingen in verband met de verwijdering

13.1 Verwijdering van het product: Verwijdering door verbranding in een   installatie voor bijzonder afval.   13.2 Verontreinigde verpakking : De verpakkingen moeten leeggemaakt worden (geen   product meer, geen uitgeharde aflopers op de spatel).   Eventueel hergebruik van de verpakkingen moet voldoen aan de geldende plaatselijke of nationale reglementeringen.

14.  Information met betrekking tot het vervoer : 

RID / ADR : ongevaarlijk

 

 

  15. Wettelijk verplichte informatie : geklasseerd en geëtiketteerd volgens de Europese normen.

Classificering: Etikettering volgens Europese richtlijn 67/548/EEG en zijn wijzigingen en amendementen.

 


16. Overige informatie :  

Aanbevolen gebruik: te gebruiken voor het verlijmen van karton, stof, leder enz.

 

 

Dit product moet opgeslagen, gehanteerd en gebruikt worden volgens de correcte praktijken voor bedrijfshygiëne en conform de plaatselijke reglementeringen. De informatie op deze pagina's is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en hebben als doel onze producten te beschrijven in het kader van de veiligheidseisen. Bijgevolg kunnen ze niet beschouwd worden als een waarborg voor de specifieke eigenschappen.