Crea Coat

 

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VOLGENS RICHTLIJN 91/155/EEG

 

CREA COAT

1. Identificatie van het chemische product en van de vennootschap

1.1 Productnaam: Crea Coat

1.2 Producttype: lijm

1.2 Vennootschap: Dhondt Hobby Products bvba, Opstalstraat 32, 8792 Desselgem, Belgie

                           Tel. : +32 56 712 197            Mail : info@dhondthobby.com

1.3 Antigifcentrum België: 070/245.245

                  Internationaal : + 32 70 245245

 

2 Samenstelling/informatie over de bestanddelen

 

Waterig Acrylaat-polymeer

Hulpmiddelen

Concentratie

85 – 95 %

3 – 5 %

 

 

 

3.     Identificatie van gevaren

3.1 Fysieke en chemische gevaren: Thermische ontbinding in ontvlambare en

schadelijke producten.

3.2 Gevaar voor de gezondheid: Irriterend voor de huid.

 

4.     Eerste-hulp-maatregelen

4.1 Contact met de huid: Wassen met water en zeep.

Bij blijvende irritatie, medische hulp inroepen.

4.2 Contact met de ogen: Onmiddellijk overvloedig en langdurig spoelen met water. Een oogarts raadplegen bij aanhoudende irritatie.

4.3 Inademing: In geval van problemen, het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Zuurstof geven of kunstmatige ademhaling toepassen indien nodig. Een arts raadplegen.

4.4 Inslikken: Niet laten braken.

Zo snel mogelijk de mond spoelen. Een arts raadplegen.

 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen Het product zelf is niet brandbaar.

5.1 Geschikte blusmiddelen: Verneveld water, schuim, droge chemische producten, koolstofdioxide.

5.2 Bijzondere gevaren: Thermische ontbinding in ontvlambare en schadelijke producten.

5.3 Speciale beschermingsapparatuur voor de brandbestrijders: In geval van brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen.

 

6.   Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

6.1 Maatregelen ter bescherming van het milieu: Vermijd dat het product in afvoeren terechtkomt (gevaar voor verstopping door neerslaan van het polymeer).

6.2 Schoonmaakmethoden:

Recuperatie: Overpompen in een inert noodreservoir.

Na de schoonmaak, de sporen wegspoelen met water. Verwijdering: Het product verwijderen door verbranding.

 

7. Hantering en opslag

7.1 Hantering

Technische maatregelen/Voorzorgsmaatregelen: Oogdouches voorzien.

7.2 Opslag:

Technische maatregelen/Opslag-:   Bewaren op een goed geventileerde plaats.

Omstandigheden : beschermen tegen warmte.

Opslaan in een vorstvrije ruimte.

Bewaren bij temperaturen tussen de 10 en 40°C. De verpakking goed gesloten houden.

Een opvangbakje voorzien.

7.3 Verpakkingsmateriaal:

Te vermijden materialen: polyethyleen, glas, roestvrij staal

 

8.   Beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Blootstelling:

Het product is in normale gebruiksomstandigheden niet gevaarlijk. Niettemin dient de gebruiker de risico’s te evalueren in functie van zijn specifieke gebruiksomstandigheden. Zie ook sectie 7.1.

Vermijd herhaaldelijke huidcontact.

 

8.2 Persoonlijke beschermingsapparatuur:

Ademhalingsbescherming:           niet van toepassing

Handbescherming:                  PVC-handschoenen

Oogbescherming:                   veiligheidsbril of gelaatsscherm

Huidbescherming:                  niet van toepassing

 

9.     Fysische en chemische eigenschappen

Aggregatietoestand : vloeibaar

Kleur : melkachtige emulsie

Geur : kenmerkend

Kooktemperatuur : 100°C

Vlampunt : geen

Zelfontbranding : /

Explosiegevaar : /

Explosiegrens : geen

Dichtheid : ± 1,1 g/cm³

Oplosbaarheid in water : mengbaar (20°C)

Viscositeit bij 20°C : ± 8.000 mPas

pH : ongeveer 7 - 8

 

10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Algemene informatie: Er zijn geen gevaarlijke reacties bekend als de voorschriften voor hantering en opslag nageleefd worden.

10.2 Te vermijden omstandigheden: Niet blootstellen aan temperaturen boven de 40°C.

10.3 Gevaarlijke ontbindingsproducten: Thermische ontbinding in ontvlambare en

schadelijke producten.

 

11.    Toxicologische informatie

11.1 Algemene informatie: Op basis van onze huidige kennis zijn er geen gegevens beschikbaar.

11.2 Plaatselijke effecten:

Contact met de huid: Irriterend voor de huid bij langdurig contact. Contact met de ogen: Irriterend bij rechtstreeks contact.

 

12.    Milieu-informatie

Op basis van onze huidige kennis zijn er geen gegevens beschikbaar. Niet in de grond of water laten dringen. Verdunnen alvorens af te voeren naar een waterzuiveringsstation. Milieuverontreiniging is niet mogelijk als het product gehanteerd en gebruikt wordt volgens de regels van de kunst.

 

13.    Opmerkingen in verband met de verwijdering

13.1 Verwijdering van het product: Verwijdering door verbranding in een

installatie voor bijzonder afval.

13.2 Verontreinigde verpakking: De verpakkingen moeten leeggemaakt worden (geen

product meer, geen uitgeharde aflopers op de spatel).

Eventueel hergebruik van de verpakkingen moet voldoen aan de geldende plaatselijke of nationale reglementeringen.

 

14.    Information met betrekking tot het vervoer: 

RID/ADR: ongevaarlijk product

 

 

15.   Wettelijk verplichte informatie Geklasseerd en geëtiketteerd conform de Europese richtlijn.

Classificering: Etikettering volgens Europese richtlijn 67/548/EEG en zijn wijzigingen en amendementen.

 

16.  Overige informatie Aanbevolen gebruik: Te gebruiken voor het verlijmen van karton, stof, leder, enz.

 

Dit product moet opgeslagen, gehanteerd en gebruikt worden volgens de correcte praktijken voor bedrijfshygiëne en conform de plaatselijke reglementeringen. De informatie op deze pagina's is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en hebben als doel onze producten te beschrijven in het kader van de veiligheidseisen. Bijgevolg kunnen ze niet beschouwd worden als een waarborg voor de specifieke eigenschappen.