Lijmpen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VOLGENS RICHTLIJN 91/155/EEG

 

 LIJMPEN

 

 

1. Identificatie van het product en de vennootschap

1.1  Productnaam en –type : Lijmpen

1.2  Vennootschap : Dhondt Hobby Products bvba, Opstalstraat 32, BE 8792 Desselgem,

                             Tel. : +32 56 712 197            Mail : info@dhondthobby.com

 

1.3 Antigifcentrum België : 070/245.245

                   Internationaal : +32 70 245245

 

2. Samenstelling

2.1 chemische familie : acrylemulsie

Component

CAS nummer

Percentage

Acrylpolymeer

9306-19-5

54- 56 %

Actieve oppervlakte

Niet gevaarlijk

0,5 – 1 %

Amoniakwater

7664-41-7

0,1 – 0,2 %

Water

7732-18-5

43 – 45 %

 

3. fysische en chemische eigenschappen

fysische vorm : vloeibaar

Kleur : melkwit

Geur : gering

pH : 8 +/- 1

Zwaartekracht / dichtheid : 1045 bij 20° C

Oplosbaarheid in water : vermengbaar

Viscositeit : 80 cps bij 25° C

Verdelingscoëfficient : geen gegevens

Vlampunt : geen vlam bij 110° C

Smelt/vriespunt : geen gegevens

Kookpunt : > 100° C

Dampdruk mmHg : geen gegevens

Dampdensiteit : geen gegevens

Verdampingssnelheid : +/- 1

Vluchtige organische stoffen : < 800 ppm.

Ontvlambaarheid : niet beschikbaar

Stabiliteit : stabiel onder normale conditiese

Onverenigbaarheid : geen

Gevaarlijke afbraakproducten : geen

Gevaarlijk polymerisatie : zal niet optreden

 

4. Identificatie van de gevaren

Oogcontant : kan oogirritaties veroorzaken

Huidcontact : herhaaldelijk en langdurig contact kan huidirritatie veroorzaken

Inademing : de damp kan irriterend worden voor de luchtwegen

Inslikken : kan irritaties veroorzaken aan het maag-darmkanaal

 

5. Blootstelling / persoonlijke bescherming

5.1 technische maatregelen: ventilatie is aangeraden / afzuiging aanbevolen

5.2 persoonlijke bescherming :

Ademhaling : draag een beschermingsmasker

Oogbescherming : normaal gesproken niet nodig / gebruik gelaatsmasker

Huidbescherming : draag handschoenen en een schort

Werk / hygiëne : normale zorg en netheid tijdens de behandeling

 

6. Blusmaatregelen

Vlampunt ISO 3680 : geen vlam

Onderste explosiegrens (%) : niet van toepassing

Bovenste explosiegrens (%) : niet van toepassing

Ontvlambaarheid : niet van toepassing

Brand en blootstelling aan gevaar : product op waterbasis en dus geen gevaar voor explosie of brand. De droge polymeerfilm zal branden. Laag niveau van vluchtige organische stoffen die worden uitgestoten bij verhoogde temperaturen.

Brandbestrijding : gemorste materiaal niet verspreiden met hoge druk waterstromen. Vermijd inademing. Gebruik materialen die geschikt zijn om brand te blussen.

Blusmiddelen : normaal droog chemisch product, kooldioxide, water, gewoon schuim.

 

7. Toxicologische info

Symptomen van blootstelling : blootstelling aan dit product voor lange tijd zal waarschijnlijk geen schadelijke effecten veroorzaken.

Productinfo : geen schadelijk effecten onder de aanbevolen omstandigheden van handeling en gebruik.

 

8. Ecologische info

niet beschikbaar

 

9. Transportinformatie

IATA : niet gevaarlijk

IMDG : niet gevaarlijk

ADR/RID : niet gevaarlijk

ADNR : niet gevaarlijk

 

    

Dit product moet opgeslagen, gehanteerd en gebruikt worden volgens de correcte praktijken voor bedrijfshygiëne en conform de plaatselijke reglementeringen. De informatie op deze pagina's is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en hebben als doel onze producten te beschrijven in het kader van de veiligheidseisen. Bijgevolg kunnen ze niet beschouwd worden als een waarborg voor de specifieke eigenschappen.