Crea Colle spray

VEILIGHEIDS INFORMATIEBLAD

 

CREA SPRAY COLLE

 

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1  Productidentificatie : Crea Spray Colle  RE-TAC

1.2  Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik : aërosol

Gebruiksconcentraties : 100%

1.3  Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad :

DHONDT HOBBY PRODUCTS

OPSTALSTRAAT 32-34

BE-8792 DESSELGEM

Tel. : + 3256712197                                        Mail : info@dhondthobby.com

1.4  Telefoonnummer voor noodgevallen

Lokaal : 070/245.245                                       Wereldwijd : + 32 70 245 245

 

2. Identificatie van de garen :

            2.1 Indeling van de stof of het mengsel :

            zeer licht ontvlambaar     irriterend

            R12   R36    R52/53    R67

            2.2 Risicozinnen :

            R12 : zeer licht ontvlambaar

            R36 : irriterend voor de ogen

            R52/53 : schadelijk voor in het water levende organismen, kan in  het aquatisch milieu

            Op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

            R67 : dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken

            2.3 Veiligheidszinnen :

            S2 : buiten bereik van kinderen bewaren

            S16 : verwijderd houden van ontstekingsbronnen – niet roken

            S23 : spuitnevel niet inademen

            S29 : afval niet in de gootsteen werpen

            S46 : in geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking tonen.

            S51 : uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken

            2.4 andere gevaren

            geen

 

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen :

Dimethylether

25 – 50 %

Casn° : 115-10-6

EINECS : 204-065-8

CLP classificatie : Flam gas  1 H220

Pictogram : GHS02-GHS04

Symbool : F+

R-Zinnen : 12

Aceton

25 – 50 %

Casn° : 67-64-1

EINECS : 200-662-2

CLP Class. : Flam. Liq. 2 H225 Eye irr. 2 H 319-STOT SE3 H336-EUH066

Pictogram : GHS02-GHS07

Symbool : F, Xi

R-Zinnen : 11-36-66-67

Cyclopentaan

25- 50 %

Casn° : 287-92-3

EINICS : 206-016-6

CLP Class. : Flam Liq. 2 H225 Aquatic, chronic 3, H412

Pictogram : GHS02

Symbool : F

R-zinnen : 11 – 52/3 - 67

 

4. Eerste hulpmaatregelen :

4.1 Beschrijving : steeds zo spoedig mogelijk medisch advies inwinnen ingeval van ernstige of aanhoudende stoornissen.

Huid contact : spoelen met veel water, naar arts vervoeren

Oog contact : langdurig spoelen met water, dan naar arts brengen

Inslikken : mond laten spoelen, geen braken opwekken, naar ziekenhuis voeren

Inademing : frisse lucht, rust en arts waarschuwen

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten :

Huid contact : geen

Oog contact : roodheid, pijn, slecht zien

Inslikken : diarree, hoofdpijn, buikkrampen, slaperigheid, braken

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische zorgen en speciale behandeling: geen

 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen :

            5.1 Blusmiddelen : verneveld water, poeder, schuim, Co2

            5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel veroorzaakt worden : geen

            5.3 Advies voor brandweerlui : te mijden blusmiddelen : geen

 

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of the mengsel :

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures :

niet eten, niet drinken of roken tijdens het werk, bewaren in goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen houden.

6.2 Milieu voorzorgsmaatregelen : niet in riolering of openbare wateren gooien

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en materiaal : opzuigen door absorberend materiaal

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken : verdere info zie 8 en 13

 

7. Hantering en opslag :

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren: gescheiden houden van giftige stoffen en zeer giftige stoffen

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag met inbegrip van incompatibele producten : bewaren in gesloten verpakking in een geventileerde ruimte, verwijderd houden van ontstekingsbronnen, niet roken. Te vermijden verpakkingsmateriaal : plastic

7.3 Specifiek eindgebruik : aërosol

 

 

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling /persoonlijke bescherming :

8.1 Controle parameters : hierna de opsomming van in rubriek 3 vermelde gevaarlijke bestanddelen waarvan de TLV waarden bekend zijn : Dimethylether 1920 mg/m3,

            Aceton 1210 mg/m3, Cyclopentaan : 1745 mg/m3

            8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

            inhalatie : universeel masker

            bescherming huid : geen

            oogbescherming : veiligheidsbril

            overige bescherming : geen

 

9. Fysische eigenschappen :

Smeltpunt : < -20

Kookpunt : 56,5

PH : /

PH 1% verdund in water : /

Dampspanning / 20°, Pa : 533320

Dampdichtheid % : nvt

Relat. Dichtheid 20° C : 0.670

Voorkomen, 20° C : vloeibaar

Vlampunt , °C : < 0

Ontvlambaarheid : nvt

Zelfontbr. Temp. °C : 200

Bovenste ontvlamb. : 27

Onderste ontvlamb. : 1,5

Ontploffingseigensch. : nvt

Oxiderende eigensch. : nvt

Ontledingstemp. C° : ggb

Wateroplosbaarheid: onoplosbaar

Verdelingscoëfficiënt : nvt

Geur : kenmerkend

Geurdrempelwaarde : nvt

Dyn. Visco. MPa.s/20°C : 1

Kine visco mm2/s 20°c :  1

Verdampingssneldheid : 6

             9.2 overige informatie :

              Vluchtige organische stof (VOS) %                         : 95

              Vluchtige organische stof (VOS°, g/l                        : 659,3

 

10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit : bewaren in gesloten verpakking in geventileerde ruimte,                                                         verwijderd houden van ontstekingsbronnen

10.2 Chemische stabiliteit : verwijderd houden van ontstekingsbronnen

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties : geen bekend

10.4 Te vermijden omstandigheden : gescheiden houden giftige stoffen

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen : plastic

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten : verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

 

 

11. Toxicologische informatie :

            11.1 Informatie over toxicologische effecten :

            Van het preparaat zelf                         : nvt onder huidige EEG preparaten richtlijn

            Algemene informatie                                 : zie bij ingrediënten onder rubriek 3

            Berekende acute toxiteit                        : 388

            LD50, oraal rat, mg/kg

 

12. Ecologische informatie :

            12.1 Toxiteit : nvt onder huidige EEG preparaten richtlijnen

            12.2 Persistentie en afbreekbaarheid : nvt

            12.3 Bioaccumulatie : nvt onder de huidige EEG preparaten richtlijnen

            12.4 Mobiliteit in de bodem : WGK klasse 1

            12.5 Resultaten van PBT en zPzB beoordeling : nvt

            12.6 Andere schadelijk effecten : nvt

 

13. Instructies voor verwijdering :

13.1 Afvalverwerkingsmethode : lozing is niet toegelaten via riolering. Dient te gebeuren via de bevoegde diensten. Eventuele richtlijnen van de plaatselijke overheid dienen steeds nageleefd te worden.

 

14. Informatie mbt vervoer :

            14.1 VN nummer : 1950

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN : UN 1950, spuitbussen, brandbaar

            14.3 Transportgevarenklasse : 5F

            14.4 Verpakkingsgroep : /

            14.5 Milieugevaren : niet milieugevaarlijk

            14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker :

Gevaareigenschappen : explosiegevaar, verstikkingsgevaar, houders kunnen bij verhitting ontploffen.

 

15. Regelgeving :

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en –wetgeving voor de stof of het mengsel :

WGK klasse                                                   : 1

Vluchtige organische stoffen (VOS) %             : 95

Vluchtige organische stoffen (VOS) g/l            : 659,3

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling : ggb

 

16. Overige informatie :

            Verklarende lijst met afkortingen :

            Ggb : geen gegevens beschikbar

            Nvt : niet van toepassing

            Nr : nummer

            Cas : chemical abstracts service

            EINECS : European inventory of existing commercial chemical substances

            WGK : Water gevaar klasse

            WGK 1: weinig gevaarlijk voor water

            WGK 2 : gevaarlijk voor water

            WGK 3: zeer gevaarlijk voor water

            ADR : Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuse par route

            TLV : threshold limit value

            PTB : persistent, toxisch, bioaccumulerend

            ZPzB : zeer persistente en sterk bioaccumulerende stoffen

            CLP : Classification, labelling and packing of chemicals

 

 

Dit product moet opgeslagen, gehanteerd en gebruikt worden volgens de correcte praktijken voor bedrijfshygiëne en conform de plaatselijke reglementeringen. De informatie op deze pagina's is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en hebben als doel onze producten te beschrijven in het kader van de veiligheidseisen. Bijgevolg kunnen ze niet beschouwd worden als een waarborg voor de specifieke eigenschappen.